Jaipur Art Summit | 2015

                                                        Lalita Lajmi (Eminent Artist) and Abhinav Bansal